วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ทิปดี ๆ สำหรับการโปรแกรม GPS กรมการขนส่งทางบก Meitrack T333 ด้วย SMS

วันนี้ผู้เขียนจะได้แนะนำ กลเม็ดเคล็ดลับในการโปรแกรมอุปกรณ์ GPS กรมการขนส่งทางบก ทิปดี ๆ สำหรับการโปรแกรม GPS กรมการขนส่งทางบก Meitrack T333 ด้วย SMS กันเอาเฉพาะเรื่องที่จำเป็น ๆ ให้อุปกรณ์ทำงานได้ดีและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

ขั้นตอนแรก เริ่มต้นเป็นการสั่งโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์และพอร์ต เพื่อสั่งงานให้อุปกรณ์ Meitrack T333 ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเรา

Set GPRS – A21
 

SMS Set: 0000,A21,X,IP,Port,APN,APNusername,APN password SMS Get: IMEI,A21,OK Description: X = 0, close GPRS;  X = 1, open TCP; X = 2, open UDP. 
IP : IP address or domain name, max 32 bytes. Port: max 5 bytes. 
APN / APN username / APN password: max 32 bytes each; If no username and password required, leave them blank.
 

Example
  SMS Tx: 0000,A21,1,www.meigps.com,8500,CMNET,,
  SMS Rx: 353358017784062,A21,OK


ให้สั่งงาน 0000,A21,1,www.gps-vehicle.com,8882,www.dtac.co.th,,

ขั้นตอนที่สอง ต่อไปเป็นการสั่งให้อุปกรณ์ส่งค่าตำแหน่งทุก ๆ 5 นาทีขณะจอดรถหรือดับเครื่องยนต์ ต้องทำการยกเลิกโหมดนอนหรือ Sleep mode

Set Sleep Mode – A73
SMS Set:
              0000,A73,X
SMS Get:
              IMEI,A73,OK
Description:
             This setting is for power saving mode
X=0, turn off sleep mode (default) X=1, normal sleep. GSM module work, GPS module work by sleep mode intermittently. The device can work 25% longer than no sleep mode. Note: this is not recommended for users who set “track by interval” or short time interval, because it will affect the completeness of tracking. X=2, deep sleep, the tracker will enter this mode after it is inactive or stationary(No SOS/any triggered by the button/input/incoming calls/message/movement) for 5 minutes. GPS module stops working and GSM module enters sleep mode. The tracker remains in this mode until it is activated by SOS/any triggered by the button/input/incoming calls/message/movement. After that, it will repeat above processes.
Note: MT90 can enter sleep mode under movement , and movement can't wake MT90 from sleep mode. In any condition, the device will directly quit the sleep mode and back to normal working mode by SMS or GPRS command to turn off the sleep mode.
Example
SMS Tx:
             0000,A73,2
SMS Rx:
             353358017784062,A73,OK


ให้สั่งงาน 0000,A73,0

ขั้นตอนที่ 3 เป็นการสั่งให้อุปกรณ์ส่งข้อมูลในโหมดมีการติดเครื่องยนต์หรืออินพุท 3 ของอุปกรณ์เป็นบวก ตามฟังก์ชั่น A12 หากดับเครื่องยนต์หรืออินพุท 3 เป็นศูนย์ทำตามฟังก์ชั่น A15

Track Parking by Time Interval on/off(SMS) – A16
SMS Set:
             0000, A16,Status
SMS Get:
            IMEI,A16,OK
Description:
             This command is used for vehicle GPS tracker. The first positive input (HIGH) of vehicle tracker should connect engine detection, or the function cannot work. The following are the first positive input of different vehicle tracker: Model First Positive Input MVT100 Input 2 MVT340 Input 2 MVT380 Input 4 MVT600 Input 3 T1 Input 3 T3 Input 3 Status = 1,track parking by time interval works; the GPRS data will be sent by the time interval as below : Engine On : GPRS data will be sent by the time interval of A12 Engine Off: GPRS data will be sent by the time interval of A15 Status = 0,track parking by time interval close; the GPRS data will be sent by the time interval as below : Engine On : GPRS data will be sent by the time interval of A12 Engine Off: GPRS data will be sent by the time interval of A12
Example
SMS Tx:
            0000,A16,0
SMS Rx:
           353358017784062,A16,OK


ให้สั่ง 0000,A16,1

ขั้นตอนที่ 4 เป็นการควบคุมอปุกรณ์ให้ส่งค่าพิกัดไปยังเซิร์ฟเวอร์ทุก ๆ 1 นาทีที่มีการติดเครื่องยนต์
ให้สั่ง 0000,A12,6

ขั้นตอนที่ 5 เป็นการสั่งให้อุปกรณ์ส่งค่าพิกัดไปยังเซิร์ฟเวอร์ทุก ๆ 5 นาทีที่มีการดับเครื่องยนต์
ให้สั่ง 0000,A15,30

1 ความคิดเห็น: